Ikäihmiset turvallisesti kotona: Työntekijöiden käyttökokemuksia asumisturvallisuustestistä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata asumisturvallisuustestin käyttöönoton tuloksia työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena oli saadun tiedon avulla kehittää asumisturvallisuustestiä paremmin ikääntyneiden kodin turvallisuuden riskitekijöiden tarkasteluun sopivaksi. Tutkimustulosten perusteella luotiin malliehdotus päivitetystä asumisturvallisuustestistä.

Tutkimus toteutettiin osana Kotona asuvien turvallisuus (KAT) -hanketta. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Asumisturvallisuus-testin testaukseen osallistuneet työntekijät osallistuivat haastatteluihin, jossa tutkimusaineisto kerättiin. Aineiston keräämiseksi pidettiin kolme eri ryhmä-haastattelua syksyllä 2016. Aineisto analysoitiin deduktiivisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulokset osoittavat, että asumisturvallisuustestin avulla muodostui aiempaa selkeämpiä toimintamalleja, joiden avulla riskitekijöihin puuttumisen kynnys madaltui. Käyttökokeilun aikana testin ulkoasussa ja ohjeistuksessa oli puutteita. Niiden johdosta osa haastateltavista koki testin täyttämisen haasteelliseksi. Haastateltavien mukaan asumisturvallisuustesti ei lisää työntekijöiden työkuormaa kohtuuttomasti, vaan se olisi mahdollista sisällyttää osaksi työnkuvaa.

Haasteita aiheuttivat testin ulkoasun tulkinnanvaraisuuden lisäksi muun muassa varomaton tulenkäsittely, avun saaminen itselle, selviytyminen ilman ulkopuolista apua, asumisterveys ja värikoodien valinta. Tutkimustulosten perusteella huomattiin, että kotona selviytyminen on sidottua vuorokaudenkauden aikaan. Selviytymisen arviointiin vaikutti erityisesti tulkinnanvaraisuus, sillä työntekijät olivat tulkinneet testiä keskenään eritavoin. Asumisterveyden yhteyteen tulisi lisätä ilmanvaihto, sillä sen kohdalla asunnoissa nähtiin puutteita, joista voi aiheutua terveysongelmia. Lisäksi kotona asuvien vuodepotilaiden asumisturvallisuutta tulisi parantaa ottamalla käyttöön pelastuslakanat.

Ilman turvallisuustekijöiden huomiointiin johdattelevaa testiä, monet asiat jäävät huomaamatta ja kirjaamatta. Sähköisen asumisturvallisuustestin myötä kirjaukset pysyvät ajantasaisina ja ne ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804265588