KAT –hanke kutsuttuna Brysselissä

KAT-kehittämismallin esittelytilaisuudessa Smart villages –seminaarissa Paul Soto /ENRD, EU, Heidi Huuskonen / Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Bill Slee / The James Hutton Institute Aberdeen.

Etelä-Karjalan Kotona asumisen turvallisuus –toimintamalli esillä EU:n Smart villages –seminaarissa Brysselissä 22.5

Kotona asumisen turvallisuus – eli KAT-kehittämistoiminta on monitoimijaverkoston yhteiskehittämiseen perustuvaa toimintaa jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja tehokkaita toimintamalleja kotona asumisen eri turvallisuusriskien (syttymien, tapaturmien, sähkön jakelukatkosten aiheuttamien häiriöiden) ennaltaestämiseksi. KAT-kehittämisen kiinteinä kehittäjäosapuolina toimivat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Saimaan AMK.

KAT-kehittämistoiminta sai kutsun tulla esittelemään toimintamalliaan ja saavutettuja tuloksia EU:n ENRD (European Network for Rural Development) temaattisen ryhmän järjestämään Smart villages –seminaariin Brysseliin 22.5. Lisätietoa Smart villages konseptista ja ENRD-toiminnasta on saatavana osoitteista https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en ja https://enrd.ec.europa.eu/. Seminaariin kokoontui yli 150 maaseudun kehittämiseen osallistuvaa keskeistä toimijaa eri puolilta Eurooppaa. EUn maaseutukomissaari Phil Hogan ja lukuisat muut aihealueen asiantuntijat valottivat maaseudun kehittämisen keskiössä tällä hetkellä olevia asioita niin poliittisen päätöksenteon, väestö- ja elinkeinorakenteen elävöittämisen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden yhdenvertaisen tuottamisen tulokulmista.

Seminaarin ns. Action labs –osuudessa kahdeksan valikoitua kehittämishanketta mukaan lukien KAT esitteli toimintansa mallia ja saavutettuja tuloksia ja pohti niiden laajempaa merkitystä ja soveltamispotentiaalia osana EUn maaseutukehittämisen päämääriä. Seminaariyleisön arviointien perusteella KAT-kehittämisen vahvuutena nähtiin monitoimijamalliin perustuva, hallintorajoja joustavasti ylittävä toteuttamistapa (kuva 1) sekä turvallisuuden ja sosiaali- ja terveydenhoitosektorien vahvasta yhteistyöstä muodostuva synergia ja innovatiivisuus ikääntyneiden kotona asuvien turvallisuuden parantamiseksi.

EUn tulokulmasta on tärkeää kyetä tukemaan KAT-mallin tyyppistä alueellista, eri toimijoita ketterästi verkottavaa ja hyvinvointia onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen kautta tukevaa kehittämistä, ja nostaa sen tuottamia parhaita käytänteitä laajempaan kansallisen ja EU-tason tarkasteluun. KAT-kehittämiseen liittyy näin vahva orientaatio joustavan verkostotoiminnan kautta tuotettavaan ennakoivaan turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä toimijaverkostoaan selkeästi laajempi odotettavissa oleva vaikutusalue.

Seminaari muodosti erinomaisen foorumin verkottumiseen saman aihepiirin alueella työskenteleviin tutkimus- ja kehittämisryhmiin. KAT-kehittämisen osalta merkityksellisiksi viiteryhmiksi nousivat mm. projektiryhmät Saksasta sekä Unkarista, ja muodostuneiden uusien kontaktien avulla tarkennetaan jatkossa mahdollisuuksia syventää aihealueen tarkastelua ja tehdä laajempaa verkostopohjaista yhteistyötä.

Riippumatta tarkastelun tasosta tai alueesta, pelastustoimialan tulokulmasta oleellista on tulevaisuudessa entistä vahvempi verkottuminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja poikkihallinnollinen yhteistyö onnettomuuksien tehokkaaksi ennaltaestämiseksi, niihin varautumiseksi ja vastaamiseksi. KAT-verkoston kaltaisten joustavien kehittämisverkostojen kautta pelastustoimi pystyy rakentamaan entistä monipuolisempaa tilannekuvaa toimintaympäristöstään ja kohdentamaan tuotetun tiedon perusteella käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti ja tuloksekkaasti havaittuja tarpeita vastaavasti.

 

Heidi Huuskonen
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
KAT3-hankkeen projektipäällikkö