Registerförklaring

1. Registerhållare

Namn: Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och Södra Karelens Räddningsverk
FO-nummer: 0725937-3 och 0162193-3
Postadress: Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt: Valto Käkelänkatu 3, 53130 Villmanstrand och Södra Karelens Räddningsverk: Armilankatu 35, 53101 Villmanstrand

2. Registeransvarig person

Namn: Kristiina Kapulainen
Postadress: Valto Käkelänkatu 3, 53130 Villmanstrand
Telefon: 040 651 1791
E-post: kristiina.kapulainen@eksote.fi

3. Registrets namn

Trygghet i hemmaboende (KAT) - kontaktregister

4. Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in på blanketten används endast för att kunna besvara frågor som kunden ställer.
Personuppgifterna används inte i något annat syfte och de lämnas inte ut till tredje part.

De uppgifter som lämnas på blanketten används för att utveckla verksamheten Trygghet vid boende i egna hemmet.

5. Registrets faktainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

  • Personens namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Uppgifter som kunden har antecknat och som eventuellt kan vara konfidentiella.

6. Normala informationskällor

Uppgifterna om kunden får man i regel från kunden själv, om denne vill lämna uppgifter till exempel på kontaktblanketten.

7. Den registrerades rättigheter

Rätten till kontroll och rättelse
Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv i registret. Kontakter som handlar om rätten till kontroll ska lämnas skriftliga och undertecknade till adressen under punkt 1.
Om det finns fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade lämna en begäran om rättelse av felet till den registeransvariga personen under punkt 2.

Förbudsrätt
Den registrerade har rätt att förbjuda registerföraren att använda uppgifter om sig själv till direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar. I ärenden som handlar om förbud och rättelser kan den registrerade ta kontakt med adressen under punkt 1.

8. Principer för skyddandet av registret

Manuellt material
Det uppstår inte något manuellt material som omfattar hela registret. Dokument som innehåller material som hanteras manuellt förstörs i vederbörlig ordning efter handläggningen och förvaringstiden som framgår av arkivlagen.

Elektroniskt lagrade uppgifter
Endast de anställda som i sitt arbete har rätt att hantera kunduppgifter har rätt att använda systemet som innehåller kunduppgifter. Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade med brandvägg, lösenord och andra tekniska lösningar. Endast vissa personer som är utsedda i förväg får tillgång till uppgifterna.