KAT TIME-hanke

KAT-TIME-hankkeessa kehitetään tietoanalytiikan avulla  asumisturvallisuuteen liittyvää tietoperusteista ennakointi- ja suorituskykyä pelastustoimelle ja sen yhteistyötahoille.

 

Pelastustoimen toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa, johon vaikuttavat niin väestön ikääntyminen kuin aluerakenteiden muutokset. Pelastustoimen on vastattava näihin muutoksiin sekä kehittämällä palvelutuotantoaan että ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan kaikkiin turvallisuustilanteisiin entistä monialaisemmassa yhteistyössä. Tiukentuvista resursseista johtuen palvelut on mitoitettava entistä tehokkaammin tunnistettujen riskien perusteella.

 

KAT-TIME - eli Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli-hankkeen tavoitteena on luoda viitekehys pelastuslaitosten palveluiden strategiseen suunnitteluun muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelussa huomioidaan alueelliset toimintaympäristöt ja aluetason riskit, palveluverkon tehokkuus ja peitto asumisen riskien suhteen sekä vastuullisten toimijoiden integroituihin työtapoihin perustuvat toimintamallit.

Hankkeessa mallinnetaan  tietoanalytiikan keinoin pelastustoimen verkoston palveluvastetta ja riskien alueellista jakaantumista. Luodun mallinnuksen perusteella määritetään toimintaprosessien ja johtamisen muutostarpeita sekä tunnistetaan toimialoja integroivan osaamisen tarve. Lisäksi hankkeessa arvioidaan kuinka mallit tukevat päätöksentekoa ja verkoston kehittämistä sekä millaisia vaikutuksia niillä on palo- ja pelastus- sekä asumisturvallisuuden paranemiseen.

 

Hanketta toteuttaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Eksote, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Pelastusopisto sekä LAB-ammattikorkeakoulu, joka toimii samalla hankkeen hallinnoijana. Hankkeen toimikausi on 9/2020 – 12/2021 ja hanketta rahoittaa sisäministeriön alaisuudessa toimiva Palosuojelurahasto. Hankkeen toteutuksessa keskeistä on eri toimialoilta ja lähteistä peräisin olevaan tietoon perustuvien mallien viitekehysten luominen ja testaaminen. Pelastustoimen verkoston palveluvastetta ja riskien jakaantumista mallinnetaan tietoanalytiikan keinoin karttaruutupohjaisen aineiston avulla ja kuvataan visualisella toteutuksella. Mallin pohjalta kartoitetaan vaikuttavia kontakti-/hyödyntämispintoja palveluiden ja data-analytiikan prosessien välille eli missä, mitä ja miten data-analytiikan tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää pelastuslaitoksen ja esimerkiksi sote-toimijoiden prosesseissa ja  palveluissa. 

 

Hankkeen toteutus tuo lisäksi tietoa toimintamallien ja ennusteiden toteuttamisen edellyttämistä muutoksista johtamisprosesseihin ja viranomaisyhteistyöhön. Lisäksi hankkeessa selvitetään tekijöitä, jotka haittaavat monialaisen ja -toimijaisen verkoston toiminnan etenemistä, viestintää ja johtamista, sekä kartoitetaan olemassa olevien osaamisten integrointitarpeita, mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita.

 

KAT-TIME-hankkeen tuloksena tuotetaan pelastustoimeen uutta ennakoivaa palvelutuotantokykyä, joka reagoi muutoksiin nopeasti, vastaa kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin, takaa paremmin asukkaiden asumisturvallisuuden ja lisää turvallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa strategisesti ja operatiivisesti tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa.

 

Hankkeeseen osallistuvilla tahoilla tahoilla on positiiviset odotukset hankkeen tuottaman uuden tiedon ja tulosten suhteen:

”Odotusarvo on, että hanke tiivistää toimijoiden yhteistyötä entisestään ja tuottaa tietoa riskien tunnistamiseen sekä riskitiedon perusteella tehtävään johtamiseen”, kertoo Tea Pitkänen, Eksoten hanketoiminnan päällikkö. Pelastusopiston tutkimusjohtaja Jarno Ruusunen ja suunnittelija Heidi Liukkonen kokevat, että hankkeen myötä kotona asumisen turvallisuus tulee paranemaan, kun eri viranomaiset ja muut toimijat pystyvät oman toimintana ohessa  ottamaan paremmin huomioon asiakkaan palvelutarpeita myös toisten viranomaisten näkökulmasta.

 

Lisäksi Pelastusopiston hanketoimijat kertovat, että Pelastusopisto odottaa erityisesti tietoperusteisen mallinnuksen tuottaman tiedon hyödyntämistä pelastustoimen tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittämisessä.  Ruusunen ja Liukkonen näkevät myös, että Pelastusopistolle kertyy KAT-TIME hankkeesta arvokasta tietoa pelastustoimen tulevaisuuden koulutustarpeista erityisesti integroivan osaamisen näkökulmasta.

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen projektipäällikkö Heidi Huuskonen sekä riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva näkevät, että  KAT-TIME- hanke auttaa kehittämään pelastusviranomaiselle ja sen yhteistyön viiteryhmille asumisturvallisuuteen liittyvää tietoperusteista ennakointi- ja suorituskykyä. Lisäksi Etelä-Karjalan pelastuslaitos odottaa hankeen tuottavan tiedon analysointiin perustuvaa uutta, toimintaympäristön muutoksissa tarvittavaa kyvykkyyttä kotiasumisen riskien tunnistamiseen, ennakointiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn. Kyvykkyyttä syntyy sekä pelastustoimialalle että sen yhteistyössä toimiville toimijoille erityisesti sote-toimialalla ja korkeakoulusektorilla. ”Kyseessä on vaativa, tietoaineistojen mallinnusta edellyttävä kokonaisuus, joka toteutuu monialaisena yhteistyönä” Huuskonen ja Kanerva toteavat.

 

Lisätietoja:

LAB-ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Kaisa Seppänen, kaisa.seppanen@lab.fi, p. 0505284967 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (LUT-yliopisto), tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi, jouni.koivuniemi@lut.fi , p. 0400 580 683

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos, riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi, p. 05 616 7008

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), BI palvelupäällikkö Henna Puputti, henna.puputti@eksote.fi, p. 040 584 6250

 

Pelastusopisto, tutkimusjohtaja Jarno Ruusunen, jarno.ruusunen@pelastusopisto.fi  p. 0504779720