KAT3-hanke kehittää kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmallia

KAT-3-hankkeen keskiössä on parantaa kotona asumisen turvallisuutta tilanteessa, jossa iäkkäiden ihmisten hoitaminen siirtyy vahvemmin kontrolloiduista laitoshoitoympäristöstä koteihin, joissa olosuhteet vaihtelevat ja sijainti suhteessa palveluihin vaihtelee. Turvallisuus on pystyttävä tuottamaan myös muuttavassa tilanteessa, ja tarpeeseen vastaamiseksi KAT3-hankkeessa tuotetaan monitoimijayhteistyönä tietoa asumisen turvallisuuden riskeistä ja niiden muodostumisen mekanismeista sekä kehitetään tietoa vastaava yhteistoimintamalli, jolla riskejä pyritään estämään niiden muodostumisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedon perusteella kehitetään myös pelastus- ja sosiaali- sekä terveydenhoidon opetuksen sisältöjä vastaamaan ajantasaisemmin muuttuvan toimintaympäristön asettamia vaatimuksia. opetussisältöjä Hankkeen vastuutoteuttajina toimivat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka toimii samalla hankkeen pääkoordinaattorina, Eksote, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) sekä Pelastusopisto. Hankkeen toimikausi on 10/2017 – 09/2019 ja sitä rahoittaa sisäministeriön alaisuudessa toimiva Palosuojelurahasto.

KAT3-hankkeessa kodin riskejä tarkastellaan syttymien ja tapaturmien sekä sähkön käyttö- ja jakeluhäiriöiden kautta. Hankkeen toteutus on jaettu kolmeen työvaiheeseen, joista ensimmäisessä keskitytään tuottamaan aineistolähtöinen tieteellinen analyysi kodin turvallisuuteen vaikuttavista riskeistä ja niiden muodostumisen syy-seuraussuhteista. Ensimmäisen työvaiheen toteutuksesta vastaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Toisessa työvaiheessa kartoitetaan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten valmiuden nykytilaa ja kehittämistarpeita kodin turvallisuusriskien havainnoimiseen ja niihin vastaamiseen. Toisen työvaiheen toteutus perustuu organisaatioiden keskeisten asiantuntijoiden kokemusperäisen tiedon kokoamiseen teemahaastattelujen keinoin. Eksote toimii toisen työvaiheen toteutuksesta vastaavana organisaationa.

Kolmas työvaihe kokoaa edeltävien työpakettien kautta muodostuvaa kokonaiskuvaa kotona asumisen merkittävistä riskeistä ja sovittaa tietoa yhteen verkostomaisen yhteistoimintamallin kehittämiseksi, jolla pyritään ennalta estämään kodin turvallisuusriskejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niiden muodostumiskaarta. Verkostomainen yhteistoimintamalli kiinnitetään osaksi organisaatioiden toimintaa hankkeessa luotavalla verkostostrategialla. Kolmannen työvaiheen toteutuksesta vastaavana organisaationa toimii Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

KAT3-hankkeen tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on onnistunut ja monitasoinen yhteistyö kodin turvallisuutta eri tavoin tuottavien toimijoiden kanssa. KAT3-hankkeen kehittäjäpartnereina toimivat tätä tulokulmaa vastaavasti useat eri toimijatahot, joista pääosa tulee Etelä-Karjalan maakunnan alueelta ja osa sen ulkopuolelta. Maakunnallisesti kehittämisessä ovat mukana mm. Etelä-Karjalan liitto ja Saimaan ammattikorkeakoulu ja valtakunnallisesti sisäministeriön pelastusosasto sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkosto. Yrityksiä KAT3-hankkeessa edustavat turva- ja sähköenergia-alan yritykset ja järjestötoimijoita Etelä-Karjalan Martat ry. Kehittämisessä asukkaat toimivat kotona asumisen turvallisuutta koskevan kokemuksellisen tiedon asiantuntijoina, joiden tarpeita tuotetun kehittämisen osalta nostetaan esiin haastattelujen sekä osallistavien työskentelymuotojen, kuten työpajojen keinoin.

 

Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, projektipäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 358 0168
Eksote, Kristiina Kapulainen, kristiina.kapulainen@eksote.fi, 040 651 1791
Pelastusopisto, tutkimusjohtaja Esa Kokki, esa.kokki@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 409
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi, jouni.koivuniemi@lut.fi, puh. 0400 580 683