KAT 2 -projektet

Projektet har fått finansiering från den europeiska jordbruksfonden för utveckling av landsbygden samt Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentral 2017-2018.

Syftet med projektet är att bedöma äldre personers boendetrygghet och utveckling av en koordinerad aktörsnätverksmodell. Under projektet byggs aktörsnätverket upp mellan företag, organisationer, Eksote, Södra Karelens räddningsverk samt invånare (utvecklargrupp). En metod som används här är workshop-arbete. I KAT 1:a skedet (2016) gjordes ett kort för boendetrygghet som omvandlas till elektroniskt. Helheten bemästras genom att en modell skapas över aktörsnätverkets riskinformationshantering.

Trygghet vid boende i egna hemmet (KAT2)

Huvudmålet för projektet är att utveckla arbetet för Äldre personers trygghet vid boende i egna hemmet med koordinerat aktörsnätverksmodell.

Underordnat mål Åtgärd Resultatmål
1. Aktörsnätverket identifieras, beskrivs och handlingsmodeller skapas bl.a. med hjälp av utvecklingsworkshops.

Aktörsnätverket och aktörernas roller, uppgifter och ansvar klargörs samt verksamhetsmodellen för dem som ingår i nätverket görs då arbetsdelningen blir mer precis och riktas rätt.

Samarbetsprocessen kring kunskapsutbyte om klientens hems trygghet utvecklas från organisation till annan.
Analys av resultat.

Överlappande funktioner och åtgärder avskaffas då medvetenheten om vad den andra gör ökar.

Informationsbyte mellan myndigheter blir bättre och riktande av åtgärder effektiviseras.

Kostnader sjunker då man i förväg kan sänka skadetröskeln genom att ingripa i orsaker till exempel antändningar, olycksfall.

Kvaliteten på företagens och näringslivets säkerhetsverksamhet förbättras och det ökar samtidigt hela välfärdssektorns vitalitet.

Klientens boendetrygghet förbättras då åtgärderna är korrekt riktade riskbaserat och koordinerat. 

2. Att fortsätta utvecklande av boendetrygghetskortet och testning av därmed sammanhängande handlingsmodell som startades under KAT förstudien samt pilotering inom ett valt objektområde bl.a. typ utvecklingsworkshop. Underlag för kortet skapas och man funderar över metoder att göra det elektroniskt. 
Man identifierar risker i tryggheten i klientens hem och utfärdar riktade åtgärder för förbättring av situationen oberoende av organisationen.
KAT kortet för boendetrygghet för start av traditionellt arbete.
Man utreder vem det är som sammanställer informationen samt hur och var samarbete utförs.
 
3. Introduktion, skapande av utbildningsmaterial samt hållande av utbildningstillfällen

Man utvecklar anmälningshelheten vid Eksote enligt lagen om service för de äldre 25 §.
Effektivisering av egenkontrollblanketter som återlämnas till räddningsverket samt effektivisering av handlingsprocessen för de anmälningar som kommer från nätverket enligt räddningslagen 42§ vid vilket det är centralt att utöva samarbete vid hindrande av olyckor när en uppenbar brandrisk eller olycksrisk framträder.

Organisationer, näringslivets representation samt engagerande av anhöriga vid tillfällen att bl.a. lära sig tänkesättet inom kontinuerlig trygghet.

Riskinformationen som samlas och lärs ut stödjer klientens förmåga att klara sig hemma under en längre tid ur förebyggandets synvinkel samt förutseende av störningssituationer och tidig handling en störningssituation vilket effektiviseras när riskerna är bättre kända.
4. KAT 
upprättande och implementering av verksamhetsplan
Man kan motsvara lagstiftningens krav i samarbete med olika aktörer:
Egenkontrollprocesser, både handling och boendetrygghetskort KAT enligt räddningslagen 42 §, lagen om service för de äldre 25 § ger information som beaktas som kunskapsimpulser för förbättring av klientens trygghet.

Verksamheten i aktivitetsnätverket för trygghet vid boende i egna hemmet är koordinerad.

Handlingen enligt lagen om service för de äldre 25 § och räddningslagen 42 § är tydlig och aktörerna samt medborgarna förstår deras betydelse. Med kunskap kan man leda verksamheten.

Helheten resulterar i ett aktörsnätverk för trygghet vid boende i egna hemmet i vilket rollerna är tydliga, man är medveten om ömsesidigt beroende, uppgifterna är delade, ansvaret är tydligt, kommunikationen enhetlig och fungerande. Säkerhetsteknologin är en del av helheten samt kompetensen har jämn kvalitet. Tryggheten vid boende i egna hemmet ökar och människor som använder service som produceras av olika aktörer är i en likvärdig ställning.

Eksote, projektchef Kristiina Kapulainen, kristiina.kapulainen@eksote.fi, tel. 040 651 1791
Södra Karelens Räddningsverk, Vesa Kultanen, vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi, tel. 040 570 2712
Saimaa yrkeshögskola, Sari Kokkonen, sari.kokkonen@saimia.fi, tel. 040 486 9505
Saimaa yrkeshögskola, Tiina Väänänen, tiina.vaananen@saimia.fi, tel. 0500 764 350